Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR behartigt de belangen van leerlingen (ouders) en leerkrachten. In de MR hebben zitting:

1. Vertegenwoordigers van ouders.
2. Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen op het gebied van bestuursvorm, huisvesting, identiteit, onderwijskundige uitgangspunten, formatieplan, begroting en voorzieningen voor leerlingen, ouderparticipatie, veiligheid, gezondheid en welzijn en klachtenregelingen.

De MR is dit schooljaar weer fris van start gegaan.

De vertegenwoordigers van de oudergeleding zijn dit schooljaar:
Sylvia van Zwet en Jack Verdonk;

De vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel zijn dit schooljaar:
Patricia Vlielander (voorzitter), Kelly van der Meer en Mariska Groenewegen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij ons terecht via ons emailadres: mariaschool.mr@wsko.eu

Voor het jaarverslag MR 2022-2023 klik op de link. (Deze zal spoedig volgen).