Informatie voorziening aan ouders

Betrokkenheid van ouders
We vinden het heel belangrijk om u als ouders bij de school te betrekken. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We betrekken u door u te informeren over het onderwijs en hoe wij dat organiseren via deze schoolgids, de nieuwsbrief, onze website, het ouderportaal van Parnassys en ouderavonden. Daarnaast zijn er momenten waarop wij uw hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij de bezoeken aan de bibliotheek, lezen, sportevenementen, excursies, vieringen, schoonmaak en dergelijke.
Wij doen dan een beroep op u als ouders.

Informatievoorziening aan ouders
Aan het begin van elk schooljaar geeft de school een schoolgids en een jaarkalender uit waarin praktische zaken staan, die dat jaar relevant zijn.
Verder verschijnen gedurende het jaar regelmatig digitale nieuwsbrieven, waarin aandacht wordt gegeven aan specifieke en actuele nieuwsfeiten.
Ook wordt regelmatig andere informatie via de e-mail verstrekt. Alle overige informatie kunt u vinden op de website. Tijdens het schooljaar zetten we foto’s, activiteiten van klassen en leerlingenwerk op de website.

Alle ouders hebben toegang tot het ouderportaal van Parnassys. Dit is een digitaal programma dat gelinkt is aan het leerlingvolgsysteem van de school. U heeft hier inzicht in de administratieve gegevens, de resultaten van Cito-toetsen, de methodetoets resultaten, verslagen van gemaakte afspraken, het digitale rapport en de individuele hulpplannen van uw kind. U ontvangt via de Parro-App, een onderdeel van Parnassys, foto’s en berichten vanuit de klas of de leerkracht.

We houden twee keer per jaar met alle ouders van groep 1 - 7 een tien-minutengesprek. Deze worden gehouden in september/oktober en in maart/april.
Vanaf groep 3 is dit een ouder/kindgesprek waarbij het kind dus aanwezig is. Het gesprek in september/oktober is vooral gericht op kennismaking, verwachtingen en thuissituatie. Met ouders van kinderen met een handelingsplan wordt over de ontwikkeling of voortgang van het handelingsplan gesproken. Het gesprek in maart/april is gericht op ontwikkeling in het algemeen (zowel op leergebied als sociaal emotioneel). In februari vindt er een voorlopig adviesgesprek plaats met de ouders en kinderen van groep 7. De ouders en kinderen van groep 8 worden uitgenodigd tijdens de eerste reguliere gespreksronde in september/oktober en rond januari voor een adviesgesprek.

Onze leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport: in januari/februari en in juni/juli. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen een verslag van de leerkracht in hun plakboek aan het eind van het schooljaar. Het rapport zien wij als periodiek verslag van de school aan de ouders/verzorgers over het leer- en vormingsproces, de vorderingen en het gedrag van het kind in de groep. De leerlingen krijgen het rapport mee tijdens een inloopmoment. Dan krijgt u als ouders de gelegenheid samen met uw kind het rapport en het gemaakte werk in te zien.
Daarnaast kunt u vragen te stellen aan de leerkracht.

Informatie aan gescheiden levende ouders
Er zijn diverse kinderen, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. WSKO vindt het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). De voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dezelfde informatie verstrekt: de schoolgids (digitaal op de website), het rapport (in te zien in het ouderportaal) en de uitnodiging voor de ouder/kindgesprekken.

Als één van de ouders dit anders wil, kan hij/zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouder/kindgesprek beide ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont.
Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan.
Indien beide ouders ‘onder protocol’ aangeven een specifieke regeling te willen afspreken met de school dan kan na afweging door de directeur van het schoolbeleid worden afgeweken, waarbij altijd het belang van het kind voorop staat.

Contact tussen leerkracht en ouders
In de eerste weken van het schooljaar wordt er een informatiemoment georganiseerd. Hier kunnen ouders kennismaken met de leerkracht en vertelt de leerkracht over de belangrijke zaken in dat schooljaar.

Bij vragen of problemen van kinderen met leren of op ander gebied kunt u altijd contact met de school opnemen. Het is prettig als u een afspraak maakt om dit te bespreken, zodat we dan de tijd voor u kunnen nemen. Binnenlopen bij de leerkracht mag altijd, maar het liefst na schooltijd. Noodzakelijke mededelingen voor schooltijd mogen natuurlijk wel, maar andere vragen kunnen we dan niet goed beantwoorden, omdat we onze aandacht op de binnenkomende kinderen willen richten.