Hoe gaan we om met klachten?

Waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is in onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken. Samen kan er dan gezocht worden naar een goede oplossing. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de afhandeling van uw vragen of bezwaren, dan kunt u naar de directeur van de school gaan. Zij heeft onder andere de taak dit soort zaken in overleg met ouders, groepsleerkrachten en eventueel andere betrokkenen op te lossen. Als de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid is verlopen of als de afhandeling in de school (gelet op de aard van de klacht) niet mogelijk is, wendt u zich tot het bevoegd gezag van WSKO, zijnde het College van Bestuur. Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen volgens de klachtenregeling, waarvan de volledige tekst is na te lezen op www.wsko.nl/nl/klachtenregeling.

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft, dient u onderstaande fasen te doorlopen.
1. U treedt in overleg met het betreffende personeelslid en probeert te komen tot oplossing van het probleem.
2. Bij onvoldoende resultaat met het betreffende personeelslid volgt overleg met de directeur. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een daarvoor bestemd formulier. Een kopie van dat formulier wordt aangeboden aan de indiener, de aangeklaagde en de directie van de school.
3. Komt u samen met de directeur niet tot een oplossing, dan volgt overleg met het College van Bestuur van WSKO. U vindt achterin deze schoolgids het volledige adres van WSKO.
4. Bij onvoldoende resultaat volgt indiening van de klacht bij de landelijke klachtencommissie Stichting GCBO (Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

WSKO hanteert de modelklachtenregeling die is opgesteld door Verus, Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs. 

Vertrouwenspersoon
Als het een klacht met betrekking tot machtsmisbruik, seksuele intimidatie e.a. betreft, neemt u contact op met de interne contactpersoon van de school, te weten Anke Allard, die u zal adviseren over de te nemen stappen.
Eventueel kan zij u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van WSKO, mevrouw Jolanda Koopmans (06 – 3009 2055).
Voor de aangeklaagde bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot een interne vertrouwenspersoon, de heer Ben Beekman, via 0174 – 41 77 95 of 06 – 1642 9674.
Daarnaast is Bep van der Kleij op school onze aandachtsfunctionaris. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders bij zorgen rondom kindermisbruik of huiselijk geweld.