Waar we voor staan

Visie op lesgeven - verantwoordelijkheid en samenwerken
Op onze school streven we naar een veilige omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien. Dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. We creëren een prettige werksfeer, waar we
ons allemaal veilig voelen en waar ruimte is voor creativiteit. Leren, spelen en plezier hebben zijn voor ons team belangrijk. Respect hebben voor elkaar en vertrouwen hebben in elkaar zijn daarbij
onze uitgangspunten.


Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijke pedagogische begrippen zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, vermogen om je werk te overwegen en samenwerking.
Wanneer het gaat over het overdragen van kennis aan onze leerlingen vinden we de volgende zaken van groot belang:


• interactief lesgeven: de kinderen betrekken bij het onderwijs
• onderwijs op maat geven: differentiëren (aanpassen op de verschillen tussen de leerlingen)
• gevarieerde werkvormen hanteren (variatie werkt motiverend)
• een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
• kinderen zelfstandig (samen) laten werken


Visie op leren - uitgaan van verschillen
Ieder kind is uniek en benadert de wereld op zijn eigen wijze. Wij komen in ons onderwijs tegemoet aan de verschillen tussen kinderen.
Wij doen dit door onze leerlingen mogelijkheden te bieden om te leren op een manier die bij hen past. De leraren geven instructie en de leerlingen mogen de lesstof op hun eigen manier verwerken. Dat kan door lessen alleen of juist samen
met anderen te maken. Kinderen die slechts een korte uitleg nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk gaan. Aan de kinderen die meer of andere uitleg nodig hebben, geeft de leerkracht een verlengde of verdiepende instructie. Voor 
kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie op onderwijs van de toekomst
Wij willen kinderen een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We zien als eerste het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat
kennis altijd en overal voorhanden is. Ten tweede beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om het creëren van nieuwe kennis, oftewel om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat het delen van kennis en het met
elkaar (daarover) communiceren een steeds grotere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. We kiezen daarom voor een balans tussen online en offline (samen)werken. Op onze school besteden we gericht aandacht aan samenwerking en communicatie, leren onderzoeken, ICT gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken.