Protocollen en  Kwaliteitskaarten
WSKO Mariaschool

Voor een aantal situaties in het onderwijs is het prettig met een protocol te werken. Elk kind is uniek.
Toch is het belangrijk dat elke situatie op eenzelfde manier wordt aangepakt, zodat er geen stappen worden
overgeslagen of vergeten. Om deze reden werken wij op school met de volgende protocollen:

- Gedragsprotocol  Download

- Privacyreglement  Download

- Pestprotocol  Download

- Kwaliteitskaart advisering voortgezet onderwijs. Download

- Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling  Download

- Protocol vrijwilligersbeleid  Download

- Protocol dyslexie  Download

- Protocol medisch handelen. Volgt z.s.m.

- Ouderbrochure lees- en spellingmoeilijkheden Download