Pedagogisch klimaat

Op onze school vinden we het pedagogisch klimaat enorm belangrijk. We creëren een schoolomgeving, die een positieve invloed op het gedrag en welbevinden van de leerlingen en leerkrachten heeft en zo dus zorgt voor het behalen van goede leerresultaten. We zorgen op de WSKO Mariaschool voor een goede (werk)sfeer en behouden deze door er veel aandacht aan te besteden.

We hanteren de volgende schoolregels:
1. Ik accepteer dat iedereen verschillend is.
2. Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden.
3. Ik ben rustig op de gang.
4. Ik zorg goed voor spullen en de omgeving.
5. Ik luister naar een ander.


Deze regels gelden voor iedereen die in de school is. We verwachten eigenlijk
ook dat iedereen helpt om de regels te handhaven, van leerkracht tot conciërge
en van directeur tot ouder.


Naast deze vijf basisregels zijn er nog een aantal zaken waardoor we een goede sfeer in school hebben:
- Leerkrachten en leerlingen hebben een wederzijds respect voor elkaar en kunnen elkaar vertrouwen.
- Binnen de school is er structuur en discipline. Irritaties en conflicten worden niet uit de weg gegaan maar worden aangegrepen als mogelijkheden om het moreel besef verder te ontwikkelen.
- We werken in iedere groep aan sociale vaardigheden en het pedagogisch klimaat via de Heldenaanpak (Orka training).
- De regels in de klas worden met de leerlingen opgesteld en regelmatig in de groep besproken. Op deze manier vergroten we het verantwoordelijkheidsbesef en de betrokkenheid van de leerlingen.
- Oudere kinderen helpen jongere leerlingen (tutor-learning, samenwerkingsopdrachten en het groepsoverstijgend werken).
- Twee maal per jaar vullen we voor alle leerlingen het observatie instrument ‘Op School’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling in.
- Iedere twee jaar sturen we een vragenlijst aan ouders, leerlingen en leerkrachten. Hierin komt onder andere de sociale veiligheid aan bod.
- Er is een protocol rondom gedrag en sociale veiligheid op school. Hierin staat ook het pestprotocol.
- Er is een gedragsspecialist op school.