Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR behartigt de belangen van leerlingen (ouders) en leerkrachten. In de MR hebben zitting: 

1. Vertegenwoordigers van ouders.
2. Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals: wijzigingen op het gebied van bestuursvorm, huisvesting, identiteit, onderwijskundige uitgangspunten, formatieplan, begroting en voorzieningen voor leerlingen, ouderparticipatie, veiligheid, gezondheid en welzijn en klachtenregelingen.

De MR is dit schooljaar weer fris van start gegaan.

De vertegenwoordigers van de oudergeleding zijn dit schooljaar:

Esther Beekink (penningmeester), Ilco de Lange (secretaris) en Petra Janssens.

De vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel zijn dit schooljaar:

Jessica Luttik (voorzitter), Annet van Leeuwen (GMR) en Mandy van Velzen.


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij ons terecht via ons emailadres: mr.mariaschoolwateringen@gmail.com.