Protocollen WSKO Mariaschool

Voor een aantal situaties in het onderwijs is het prettig met een protocol te werken. Elk kind is uniek.
Toch is het belangrijk dat elke situatie op eenzelfde manier wordt aangepakt, zodat er geen stappen worden
overgeslagen of vergeten. Om deze reden werken wij op school met de volgende protocollen:

Gedragsplan  Download

Privacyreglement  Download

Protocol advisering voortgezet onderwijs  Download

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling  Download

Protocol sociale vaardigheid  Download

Protocol vrijwilligersbeleid  Download

Protocol dyslexie  Download