Pedagogisch klimaat

Op de WSKO Mariaschool vinden we het pedagogisch klimaat enorm belangrijk. Een goed pedagogisch klimaat is van positieve invloed op het gedrag en welbevinden van de leerlingen en leerkrachten en op het behalen van goede leerresultaten.
We proberen op de WSKO Mariaschool een goede (werk)sfeer te creëren en te bewaren door er veel aandacht aan te besteden. Zo hanteren we bijvoorbeeld de volgende schoolregels:

1. Ik accepteer dat iedereen verschillend is
2. Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden
3. Ik ben rustig op de gang
4. Ik zorg goed voor spullen en de omgeving
5. Ik luister naar een ander.

Deze regels gelden voor iedereen die in de school is en we verwachten eigenlijk ook dat iedereen helpt om de regels te handhaven, van leerkracht tot conciërge en van directeur tot ouder.

Naast deze vijf basisregels zijn er nog een aantal zaken waarmee we proberen de goede sfeer in de school vast te houden:

* Leerkrachten en leerlingen hebben een wederzijds respect voor elkaar en kunnen elkaar vertrouwen.
* Binnen de school is er structuur en discipline. Irritaties en conflicten worden niet uit de weg gegaan maar worden aangegrepen als mogelijkheden om het moreel besef verder te ontwikkelen.
* Regelmatig worden leerlingen in het zonnetje gezet door ze bijvoorbeeld de pluim van de dag te geven.
* we werken in iedere groep aan sociale vaardigheden en het pedagogisch klimaat door lessen te geven aan de hand van de methode Goed Gedaan.
* De regels die gelden in de klas worden met de leerlingen opgesteld en regelmatig in de groep besproken. Op deze manier wordt het verantwoordelijkheidsbesef en de betrokkenheid van de leerlingen vergroot.
* Oudere kinderen worden in de gelegenheid gesteld jongere kinderen te helpen (tutor-learning, samenwerkingsopdrachten en het groepsoverstijgend werken).

De leerlingen van groep 5 en groep 6 gaan preventief aan de slag met een training van Rino Vijverberg. Hierin wordt gewerkt aan de groepsvorming maar ook aan de weerbaarheid en de sociale vaardigheden van de kinderen.

Leerlingen die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen, zelfbeeld of de sociale vaardigheden kunnen in de klim-op klas sovalessen volgen. Deze kinderen worden in overleg met leerkracht en ouders aangemeld bij de leerkracht van de klim-op klas.

Harry Janssens ontwikkelde als orthopedagoog een duidelijke manier om de sociaal-emotionele ontwikkeling, het leren en de werkhouding van leerlingen in de gaten te houden. We houden die sociaal-emotionele ontwikkeling bij via een digitaal leerlingvolgsysteem dat door Harry Janssens ontwikkeld is en dat “Op School” heet. Dit leerlingvolgsysteem heeft deze naam gekregen, omdat nadrukkelijk gekeken wordt naar het welbevinden van kinderen op school. Door het beantwoorden van vragen over de kinderen door de betreffende leerkracht, wordt bijgehouden hoe de leerkrachten deze ontwikkeling op school ervaren en dat blijft een persoonlijke kijk. In het leerlingvolgsysteem maakt de leerkracht, als dat nodig is, een handelingsplan op sociaal emotioneel gebied. In zo’n plan is te lezen, hoe de leerkracht met het kind omgaat voor een bepaalde periode.
Door het goed in de gaten houden, maar meer nog door er actief mee aan de slag te gaan bij eventuele uitval, hebben we gemerkt dat we op de WSKO Mariaschool in staat zijn een positieve (werk)sfeer te creëren en te handhaven.

Ook heeft WSKO Mariaschool een protocol sociale veiligheid wat gevolgd wordt om er voor te zorgen dat alle kinderen gezien worden. Kinderen moeten zich op school veilig voelen zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen.